REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RIYASOKOL.COM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.riyasokol.com prowadzony jest przez RIYĘ SOKÓŁ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą RIYA SOKÓŁ EMPIRE wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Urząd Pocztowy Warszawa 40, Skrytka pocztowa nr 40, ul. Rynek Starego Miasta 15, 00-273 Warszawa, NIP 5262724109, REGON 141754155, adres poczty elektronicznej: empire@riyasokol.com. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 

§ 2. DEFINICJE 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RIYA SOKÓŁ EMPIRE wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5262724109, REGON 141754155. 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.riyasokol.com 

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

9. Konto – konto klienta w Sklepie, gromadzone są w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12. Koszyk – miejsce, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

13. Produkt fizyczne – dostępne w Sklepie Internetowym produkty fizyczne będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Klienta w zamówieniu. 

14. Produkt VIP/Produkty Ekskluzywne – oznaczone w opisie produkty, które są dostępne po spełnieniu określonych wymagań nałożonych wcześniej przez Sprzedawcę w opisie samego produktu VIP. 

15. Produkt cyfrowy – rodzaj Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym jako treści cyfrowe, przeznaczone do sprzedaży w postaci elektronicznej, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym. Szczegółowe informacje o Produktach Cyfrowych oraz niezbędne instrukcje korzystania z Produktów Cyfrowych znajdują się w opisie danego Produktu Cyfrowego. Z chwilą zakupu, klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu treści cyfrowej. Treść cyfrowa dostępna jest za pomocą linku do strony/grupy na portalu społecznościowym Facebook. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu stanowi moment dostarczenia w całości treści cyfrowej do Klienta 

16. Kursy online – mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady i ćwiczenia, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie, z których licencji udziela Usługodawca. 

17. Wydarzenia online – organizowane przez Usługodawcę spotkania w formie online w ramach wcześniej przygotowanej i podanej do wiadomości tematyki. Nagrania live są również dostępne dla zakupującego kurs uczestnika. 

18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

19. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 

20. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

21. Mentoring – usługa świadczona przez Usługodawcę, prowadzona za pośrednictwem Internetu, będąca przedmiotem umowy o świadczenie usług mentoringu pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Z usługi Mentoringu mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak również pary. 

22. Opłata rezerwacyjna – opłata pobierana na poczet przyszłego wynagrodzenia za zakupiony kurs, dająca możliwość odroczenia płatności w czasie, ale nie podlegająca zwrotowi. Opłata rezerwacyjna nie jest obowiązkowa. 

§ 3. KONTAKT 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Rynek Starego Miasta 15, 00-273 Warszawa 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: empire@riyasokol.com 

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 

§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter

2. Konto – można założyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego CHECKBOXA w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: empire@riyasokol.com lub też pisemnie na adres: ul. Urząd Pocztowy Warszawa 40, Skrytka pocztowa nr 40, ul. Rynek Starego Miasta 15, 00-273 Warszawa. 

3. Formularz Zamówienia – umożliwia dodanie przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: 

– po wypełnieniu Formularza Zamówienia i 

– kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” 

– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). 

4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: 

– imię i nazwisko/nazwa firmy, 

– adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 

– adres poczty elektronicznej, 

– numer telefonu kontaktowego 

– oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, 

– miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 

– W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

6. Newsletter – zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne, a Klient może po przejściu do zamówienia zaznaczyć checkbox, w którym wybiera zapisanie się do niego. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera to sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Strona internetowa www.riyasokol.com wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów. 

2. Użytkownik musi spełnić wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika. 

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

§ 6. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Do zakupu niektórych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta w serwisie Facebook. W opisie Produktu Klient jest informowany o konieczności posiadania konta w serwisie Facebook. 

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z par. 4 pkt.3 Regulaminu. 

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich albo euro i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia: 

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z par. 4 pkt.3 Regulaminu. 

4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

4.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

5. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Sklepu internetowego www.riyasokol.com aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy). 

6. Udostępnienie zakupionej Usługi na koncie Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi. 

7. Na stronie Sklepu dostępne są również Produkty oferowane do zakupu w formie abonamentu. Abonament, który może wynosić: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy albo 12 miesięcy w zależności od oferty. 

8. Produkt cyfrowy udostępniony jest Klientowi do dnia ograniczenia dostępu do kursu przez Sprzedającego. Klient każdorazowo informowany jest o terminie dostepności danego produktu cyfrowego w jego opisie. 

9. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę 

każdy dostępny kurs w serwisie – kupuje się na określony czas w formie abonamentu – tylko od użytkownika serwisu zależy ile materiału w tym czasie „przerobi” (może przerobić cały materiał może tylko niektóre zagadnienia, na których mu zależy.). 

10. Produkty stacjonarne dostępne na stronie internetowej Sklepu to również transmisje online oraz wydarzenia stacjonarne, których przebieg jest nagrywany i udostępniany Klientowi Sklepu po zakończonym wydarzeniu w okresie czasowym, który zaznaczony jest na stronie zakupu w opisie produktu. 

§ 7. UMOWA O MENTORING 

1. Usługa mentoringu jest produktem VIP/produktem ekskluzywnym

2. Usługa Indywidualnego Mentoringu będzie świadczona poprzez kontakt z Usługodawcą przez aplikację Voxer lub inny komunikator wybrany przez Usługodawcę. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez wiadomości tekstowe oraz głosowe w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt oraz innych dni wolnych określonych z wyprzedzeniem 3-dniowym przez Usługodawcę. Usługodawca sprawdza wiadomości na komunikatorze minimum jeden raz dziennie. Jest możliwość połączenia się z Usługodawcą na godzinną rozmowę telefoniczną raz w tygodniu lub raz w miesiącu, w zależności od wybranego pakietu mentoringu. Rozmowa jest dobrowolna i niewykorzystane godziny nie przenoszą się na kolejne tygodnie współpracy. Klient otrzymuje dostęp do wybranego przez Usługodawcę komunikatora w dniu rozpoczęcia mentoringu (zapisanego w umowie o świadczenie usług mentoringowych). 

3. Umowa o świadczenie usługi Mentoringu pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta wybranego Pakietu zgodnie z cennikiem podanym na Stronie. 

4. Po dokonaniu Zamówienia i zapłacie ceny zgodnie z cennikiem Klient niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania Zamówienia, otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. 

5. Każdorazowo Usługa Mentoringu Indywidualnego w ramach zakupionego Pakietu kończy się przesłaniem Klientowi przez Usługodawcę tzw. cyfrowego potwierdzenia skorzystania z usługi Mentoringu. 

6. Usługodawca jest zobowiązany do osobistego świadczenia usługi Mentoringu na rzecz Klienta. 

§ 8. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, Stripe.com, Wise Europe S.A. oraz Spółka Revolut Ltd – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/, https://stripe.com/en-pl, https://wise.com/pl/ i https://www.revolut.com/pl-PL/ 1. 

1.2 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, Stripe.com, Wise Europe S.A. oraz Spółka Revolut Ltd. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

b) Przelewy24.pl i P24NOW – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068. 

c) Stripe.com – spółka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, – Spółka Revolut Ltd (nr 08804411) jest upoważniona przez Financial Conduct Authority (FCA) na mocy brytyjskiej ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z 2011 roku (nr referencyjny 900562). Adres siedziby: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londyn, Anglia, E14 4HD. Produkty ubezpieczeniowe oferują spółka Revolut Travel Ltd, która posiada upoważnienie FCA do świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeń (nr FCA: 780586), oraz spółka Revolut Ltd, wyznaczony przedstawiciel firmy Revolut Travel Ltd w kwestii usług dystrybucji ubezpieczeń. 

d) Wise Europe SA jest spółką zarejestrowaną w Belgii pod numerem 0713629988, a jej siedziba mieści się pod adresem: Avenue Louise 54, Room s52, 1050 Bruksela, Belgia. Wise jest instytucją płatniczą autoryzowaną przez Belgijski Bank Narodowy (ang. National Bank of Belgium). 

Płatności w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. 

Termin płatności: 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

2. Na wydarzenia stacjonarne istnieje możliwość zakupu biletów zarówno przez stronę internetową sklepu www.riyasokol.com. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wskazanej na Bilecie. 

3. Płatności w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz Revolut Pay Later. 

4. Termin płatności: 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§ 9. REGULAMIN SPRZEDAŻY Z OPŁATĄ REZERWACYJNĄ 

1. Opłata rezerwacyjna 

1.1. W przypadku zakupu produktów lub usług oferowanych przez www.riyasokol.com, wymagane może być dokonanie opłaty rezerwacyjnej w celu zarezerwowania danego produktu lub usługi oraz możliwości odroczenia terminu płatności. 

1.2. Opłata rezerwacyjna jest kwotą, którą Klient musi uiścić w celu potwierdzenia rezerwacji. Kwota ta może być różna w zależności od rodzaju produktu lub usługi i jest jasno określona na stronie internetowej lub w ofercie. 

2. Warunki opłaty rezerwacyjnej 

2.1. Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana w przypadku, gdy Klient nie dokona pełnej płatności za produkt lub usługę w określonym terminie lub nie spełni innych warunków, które zostaną jasno określone w ofercie lub umowie. (niniejszym regulaminie). 

2.2. Jeśli Klient spełni warunki płatności i zdecyduje się dokonać pełnej płatności za produkt lub usługę, opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży. 

3. Płatność opłaty rezerwacyjnej 

3.1. Klient ma możliwość dokonania płatności opłaty rezerwacyjnej na stronie internetowej www.riyasokol.comlub za pośrednictwem dostępnych na stronie metod płatności. 

3.2. Płatność opłaty rezerwacyjnej musi być dokonana w określonym terminie, aby potwierdzić rezerwację. Brak płatności w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji. 

§ 10. KOSZTY, SPOSOBY i TERMIN DOSTAWY 

I. Klientowi udostępnia się następujące sposoby dostawy Produktu: 

– Przesyłka elektroniczna, która polega na przesłaniu Klientowi linku do grupy w serwisie Facebook, na której to grupie Produkt zostaje udostępniony Klientowi; przesłaniu Klientowi Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL). Usługodawca przesyła link, pod którym znajdują się szczegóły oraz link do grupy utworzonej na portalu Facebook. 

1. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego udostępnienie Produktu, Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres wymieniony w opisie produktu na sklepie. 

2. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna. 

3. Termin dostawy Produktu przesyłką elektroniczną do Klienta wynosi do 24 godziny, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 365 dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

– W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność. 

– W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu. 

II. W przypadku produktów materialnych

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Klienta w treści zamówienia. 

2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie, a zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta. 

3. Przesyłka powinna zostać dostarczona Klientowi w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy. 

4. W przypadku nabycia produktów fizycznych z dostawą poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie po złożeniu Zamówienia. 

5. Zamówienie będzie mogło zostać opłacone i zrealizowane po skontaktowaniu się przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Płatność za Zamówienie i koszty dostawy musi zostać zrealizowana w terminie 48h od dnia przekazania Klientowi informacji o wysokości opłat za transport. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

§ 11. WYKONANIE USŁUGI 

1. Usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą świadczone są najwcześniej po dokonaniu zapłaty zgodnie z § 8. Regulaminu, zgodnie z opisem i zakresem usługi wskazanym Klientowi na stronach Sklepu Internetowego. 

2. Dla prawidłowej realizacji usługi konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Sprzedawcą poprzedzające rozpoczęcie wykonania usługi przez Sprzedawcę. W takim wypadku usługa świadczona jest na warunkach ustalonych szczegółowo przez Klienta i Sprzedawcę, w szczególności w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony już po zawarciu Umowy Sprzedaży. 

3. Usługi mogą być świadczone w formie jednorazowej (w przypadku zakupu jednej usługi) bądź w formie ciągłej (w przypadku zakupu pakietu usług) zgodnie z ustalanym z Klientem terminarzem. 

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność świadczonych usług. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługi wykonywane były zgodnie z obowiązującymi standardami. 

5. Sprzedawca może posługiwać się przy wykonywaniu usług podmiotami trzecimi, którym zleci wykonanie części lub całości usługi, z zastrzeżeniem, że odpowiada za ich zaniechania i działania jak za własne. Sprzedawca zapewnia przy tym, aby wybrany przez niego podmiot odpowiedzialny za wykonanie usługi posiadał stosowne uprawnienia i wymagane kwalifikacje do udzielania porad i informacji wchodzących w zakres usługi. 

6. Klient nie może zrezygnować z usługi. Mowa tutaj przede wszystkim o Wydarzeniach stacjonarnych oraz treści cyfrowej otrzymanej przez Klienta od razu. Na etapie zakupu Klient jest informowany, że zwrot mu nie przysługuje. 

7. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usługi nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub 

wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów. 

8. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (np. spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługi w możliwie najkrótszym terminie. O przewidywanych zmianach Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w terminie usługę, gdyż usługa zostaje nagrana i będzie dostępna do odtworzenia w późniejszym terminie. W opisie produktu każdorazowo Klient jest informowany o ilości czasu, w jakim przysługuje mu dostęp do danego produktu

9. Powyższe postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 15 Regulaminu. 

§ 12. TREŚCI CYFROWE 

1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przedsiębiorca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które: 

a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 

b) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; 

c) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; 

d) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. 

e) z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt a-c, przedsiębiorca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w ust. 3. 

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 15 ust. 1 pkt 9. Ustawy. 

§ 13. REKLAMACJE 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

3. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: empire@riyasokol.com. 

5. Reklamacja powinna zawierać: 

1. imię i nazwisko Klienta; 

2. adres poczty elektronicznej; 

3. opis ujawnionej Niezgodności; 

4. żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

7. Klient nie może odstąpić od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 

8. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim. 

§ 14. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami. 

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

3. Sprzedawca i Klient zgodnie oświadczają, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego treści postanowień niniejszego Regulaminu lub sposoby jego realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 

– powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 

– Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; 

– Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

5. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 15. DOSTARCZANIE USŁUG 

1. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 

3. Usługę cyfrową klient otrzymuje automatycznie po złożeniu zamówienia – dostęp do produktu. 

4. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy. 

5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

2) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie. 

6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na przedsiębiorcy. 

7. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis art. 43o stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 

§ 16. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, dotyczącą produktów fizycznych, czyli z zastrzeżeniem par. 15.1 Regulaminu może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (nie dotyczy to treści cyfrowych, na których przesłanie klient wyraził zgodę przy zakupie – patrz punkt 1), z wyjątkiem kosztów określonych w par. 15.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: empire@riyasokol.com. 

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe (odstąpienie od umowy nie jest możliwe w wypadku treści cyfrowych, na których przesłanie klient wyraził zgodę przy zakupie). 

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

– dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

– obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 

– polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

9. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

10. Zawarte w niniejszym par. 15 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

11.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim

12. W przypadku zwrotu produktów fizycznych Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. 

13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

14. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sprzedawca wskazuje następujący adres do zwrotu Produktu: 

Urząd Pocztowy Warszawa 40, Skrytka pocztowa nr 40, ul. Rynek Starego Miasta 15, 00-273 Warszawa 

15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. 

16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

17. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym paragrafie powyżej, przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za każdym razem, gdy w treści niniejszego paragrafu mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć także osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 17. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

1 Niniejszy par. 16. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

REGULAMIN SPRZEDAŻY SUBSKRYPCJI ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI „TELEGRAM”

POBIERZ REGULAMIN