REGULAMIN

Regulamin

Riya Sokół ART SRL 

Regulamin

( dalej: Regulamin)

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Riya Sokol Art SRL w rozumieniu wskazanym w §1 poniżej („Definicje”). Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów (dalej: formularz, zgłoszenie lub umowa) o udziale w Eventach i Sesjach autorstwa Riya Sokol ART SRL.

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, strona umowy z Organizatorem, zamawiająca udział w Kursie bądź Evencie, działająca na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://riyasokol.com/regulamin-2/ .
 3. Serwis – serwis internetowy www.riyasokol.comwww.kursy.riyasokol.com oraz clickmeeting.com, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów. Na rzecz klientów udostępniane są w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalające na realizację zawartych w Serwisie Umów.
 4. Event – kurs online lub wydarzenie, kurs online lub wydarzenie, zainicjowane, tworzone przez Riya Sokol ART SRL, polegające na przeprowadzaniu
  działań rozrywkowych lub/i edukacyjnych, związanych z samorozwojem i dziedzinach pokrewnych. Zajęcia edukacyjne poświęcone wybranemu tematowi z zakresu rozwoju osobistego; mają charakter teoretyczny i praktyczny i są prowadzone w formie wykładu, konferencji, sympozjum, warsztatów- albo online albo na żywo. Spotkania są określone co do dnia i godziny.
 5. Sesja– coachingowa konsultacja, spotkanie indywidualne.
 6. Usługi– event lub/i sesja
 7. Organizator – Riya Sokol ART SRL. 


§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Riya Sokol ART SRL zapewnia funkcjonalności, które dają Klientowi możliwość zawarcia Umowy na poszczególne Usługi: Eventy i sesje.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Riya Sokol ART SRL i Klienta.
 3. Riya Sokol ART SRL nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.
 4. Klient nie może zawrzeć poprzez Serwis Umowy na Produkty w sposób anonimowy ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto zawierającymi podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami.

§3. Warunki uczestnictwa w Eventach i Sesjach Riyi Sokół

 1. Warunkiem korzystania z usług Riyi Sokół jest złożenie zamówienia przez stronę internetową http://kursy.riyasokol.com i wypełnienie formularza (stanowiącego umowę) oraz podpisanie wymaganych załączników celem przekazania Riyi Sokół danych niezbędnych oraz Potwierdzenia Warunków Uczestnictwa w Eventach lub sesji. Po przekazaniu przez Klienta danych wskazanych w formularzu, a przed rozpoczęciem Eventu lub Sesji Klient otrzyma mailowo wszystkie informacje dotyczące spotkania i przyborów do niego potrzebnych.  
 2. Płatność za usługi następuje poprzez dokonanie wpłat przez stronę internetową http://kursy.riyasokol.com
 3. Wpłata powinna być dokonana w momencie złożenia zamówienia.
 4. W przypadku braku płatności za zamówienie Organizator prześle na zarejestrowany przez klienta adres email przypomnienie o płatności. Po 2 dniach od przesłania przypomnienia w przypadku braku płatności zamówienie zostanie skasowane.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy: 1.osoba składająca zamówienie nie spełnia chociaż jednego warunku określonego w regulaminie; 2.osoba składająca zamówienie wypełniła formularz niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Organizatora; 3.osoba składająca zamówienie jest dłużnikiem Riya Sokół pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub wyrządziła Riyi Sokół jakąkolwiek szkodę; 4.osoba składająca zamówienie działa z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.
 6. W razie ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych powyżej, Organizator poinformuje o tym fakcie Klienta przesyłając informację na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Organizator ma prawo cofnąć lub zawiesić uczestnictwo Uczestnika w Eventach lub Sesji Riyi Sokół w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z powyższym regulaminem.
 8. Zapłata za Usługę jest jednocześnie zgodą na otrzymywanie przez Klienta faktury lub rachunku drogą elektroniczną oraz wpisanie go na listę subskrybentów Riyi Sokół.

§4. Usługi Riya Sokol ART SRL

 1. Eventy odbywają się zgodnie z programem każdego z nich – przesyłanym na maila – każdorazowo dla Klienta zainteresowanego udziałem w Kursie.
 2. Od chwili rozpoczęcia Eventu lub sesji Uczestnik obowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora dotyczących organizacji i przebiegu Eventu lub sesji.
 3. Eventy mogą być organizowane dla z góry określonej liczby osób. Liczba miejsc oraz minimalna liczba Uczestników niezbędna do zrealizowania danego Eventu są ustalane każdorazowo przez Organizatora. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc planowanych przez Organizatora, decyduje kolejność zgłoszeń przez Klientów i wpłaty należności za Usługi.
 4.  
 5. Ceny usług prezentowane są Klientowi na stronach Serwisu oraz w trakcie składania zamówienia.
 6. Przed rozpoczęciem Eventu lub sesji istotne warunki Eventu lub sesji mogą ulec zmianie, jeśli taka zmiana będzie niezbędna z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu kataklizmów, powodzi, pożarów, zamieszek, wojny, zarządzeń i regulacji rządowych, zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, nagłej choroby prowadzącego lub Organizatora i braku możliwości zapewnienia zastępstwa, o zmianie Organizator niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną Klientów. Klient obowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę, czy też odstępuje od usługi. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Klientowi wszelkie wpłacone przez niego opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od przekazania informacji na temat anulowania Eventu lub sesji i przekazania przez klienta nr konta bankowego, na które ma być wysłany przelew zwrotny.
 7. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy dotyczącej Eventu lub sesji z przyczyn, o których mowa w ust. 4 powyżej, lub w razie odwołania przez Organizatora Warsztatów w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient ma prawo uczestniczyć w Evencie lub sesji zastępczej online o tym samym standardzie lub wybrać przeniesienie zakupionego wstępu na inny termin.
 8. W razie rezygnacji przez Klienta z Eventu lub sesji w trybie innym niż wskazany w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, § 3 ust. 5 lub § 5 poniżej, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania za szkody poniesione w związku z tą rezygnacją.
 9. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Eventach lub sesji w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Eventu lub sesji lub nie skorzystania z Eventu lub sesji w wyznaczonym terminie bez uprzedniego poinformowania Organizatora, Organizator zachowuje prawo do pobranego wynagrodzenia.

§ 5. Usługa online

 1. Warunkiem koniecznym usługi online i skorzystania z niej jest:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Chrome w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Włączona obsługa plików cookies
  4. Włączona obsługa JavaScript
 2. Organizator nie odpowiada za błędy po stronie Uczestnika w szczególności za błędy połączenia internetowego, błędy oprogramowania zainstalowanego na komputerze/smartfonie, błędy urządzeń podłączonych do komputera, błędy podzespołów komputerowych, błędów obsługi programów komputerowych i obsługi samego komputera bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. Wykupowania usług można dokonywać za pomocą formularza przygotowanego przez Organizatora na stronie http://kursy.riyasokol.com. Aby z nich skorzystać z Uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail. E-mail Uczestnika jest niezbędny do wysłania zawartości i opisu Eventu lub sesji, czy linków do pobrania materiałów szkoleniowych. Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonanie płatności.
 4. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 1. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
 2. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Riya Sokol Art SRL, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Klientom.
 3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Riya Sokol Art SRL lub pobierających z nich dane.
 4. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Riya Sokol Art SRL zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do usług.
 5. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji na platformie webinarowej lub pobraniu materiałów.
 6. Poszczególne Kursy dostępne w Serwisie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Serwis. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Serwisu.
 7. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 8. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.  
 9. W przypadku wykupienia usług, Uczestnik ma możliwość zadawania pytań Prowadzącemu za pomocą prywatnej grupy na Facebooku, do której dostęp jest uruchamiany po zapisaniu się dany event. Treści generowane na grupie Facebook przez Uczestników, powinny być nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę informacji w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku. Organizator zastrzega sobie prawo moderowania treści wypowiedzi Uczestników, w szczególności te, które: ✓ naruszają przepisy prawa ✓ mogą obrazić innych Uczestników ✓ są treścią reklamową ✓ nie są związane z Warsztatami – nie na temat Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu.
 10. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Event lub sesję oraz materiały z Eventu lub sesji i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.
 11. Klient oświadcza, że nie będzie nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać nagrań w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.
 12. Klient zobowiązany jest korzystać z usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 13. W razie korzystania z usług w sposób sprzeczny z ust. 7 powyżej, Riya Sokol ART SRL zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do usług.
 14. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Riya Sokol ART SRL świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Riya Sokol ART SRL. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie rejestracji lub w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Riya Sokol ART SRL.
 15. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

§ 6 Klienci- prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient zawierający umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, nie później niż dzień przed planowanym rozpoczęciem Eventu.
 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu usługi (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Riya Sokol Art. o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia  jest uzyskanie  dostępu do platformy webinarowej lub pobranie materiału mp3, do którego Klient uzyskuje dostęp zaraz po zakupie usługi.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w  piśmie wysłanym pocztą elektroniczną na adres: love@riyasokol.com.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i klient przekazał mu numer rachunku. Zwrotu płatności Organizator dokona przelewem na rachunek wskazany przez klient. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, klient zapłaci na rzecz Organizatora kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której klient poinformował Organizatora o odstąpieniu od umowy. 
 9. Po wykonaniu w pełni Eventu, lub po terminie umówionej sesji, za wyraźną zgodą klienta, klient traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 10. Jeżeli na wyraźne żądanie klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Organizator wymaga od klienta złożenia oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 11. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Evencie lub sesji w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Eventu lub sesji (nie dotyczy Klientów opisanych w paragrafie 3 ust. 6, paragrafie 4 ust. 5, paragrafie 5 ust.1) , Organizator zachowuje prawo do pobrania części wynagrodzenia, zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego
 12. W przypadku nieuczestniczenia Klienta Evencie lub sesji, Uczestnik ma możliwość odtworzenia eventu w dowolnym czasie, jeśli ten był nagrywany i jeśli takie było ustalenie przy dokonaniu zakupu.

§7. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w zamówieniu, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania eventu lub sesji Organizator będzie zmuszony do zmiany przebiegu eventu lub sesji, wówczas Organizator wykona w miejsce zmienionego przebiegu eventu lub sesji odpowiednie świadczenia zastępcze. Zorganizowanie świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba, że jego jakość jest niższa niż jakość usług zadeklarowanych przy zawieraniu umowy.

§8. Wadliwe wykonanie Umowy; Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług, Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie zamówienia, w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.
 2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,  reklamacje odnośnie usług można zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia eventu lub sesji pocztą elektroniczną na adres: love@riyasokol.com.
 3. Reklamacja powinna wskazywać rodzaj uchybienia, określenie żądania oraz oznaczenie zgłaszającego reklamację umożliwiające jego identyfikację.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu i wyśle dpowiedź na reklamację do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 5. Riya Sokol Art. SRL zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4., o nie więcej niż 10 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez Riya Sokol ART. SRL (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

 §9. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych zebranych jest Riyą Sokol Art SRL.
 2. Administrator informuje, że:
 3. dane zostały zebrane w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Riyą Sokół oraz dla wywiązania się z umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych,
 4. Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo to można realizować poprzez wysłanie maila na adres love@riyasokol.com z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych
 5. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia korzystanie usług organizowanych w ramach usług Riya Sokol Art SRL.
 6. Klient wyraża zgodę na przesłanych na wskazany adres mailowy załączników ze zgodami i informacją dotyczącą celów przetwarzania danych osobowych i odsyła do Organizatora przynajmniej zeskanowany i własnoręcznie podpisany dokument.
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://riyasokol.com/polityka-prywatnosci/.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Riya Sokol Art. SRL poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Serwisie, produkty, treści cyfrowe dostępne w ramach usług oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Riya Sokol Art. SRL.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje aż do odwołania lub zmiany.
 2. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, klient ma możliwość: – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a Organizatorem – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl . Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Riya Sokol ART SRL zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Klienta do Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.